Utbildning a 336x290

Säkerhetskritisk instrumentering och Funktionssäkerhet (SIL) - Översikt, 1 dag

Grunderna i standarderna SS-EN (IEC) 61508 och SS-EN (IEC) 61511 för processäkerhet i industrin förklaras. De ingående delmomenten i säkerhetssystemens livscykel beskrivs. Krav, arbetsmetodik och beräkningsmetoder gås igenom och diskuteras.

Begreppet SIL och dess användning inom processindustrin förklaras översiktligt med exempel från processindustrin. Kursen sammanfattar de teoretiska delarna i grundkursen (2 dagar) utan övningar, och den hålls helt i seminarieform.Utbildning b 336x290

Säkerhetskritisk instrumentering och Funktionssäkerhet (SIL) - Grundkurs, 2 dagar

Grunderna i standarderna SS-EN (IEC) 61508 och SS-EN (IEC) 61511 för processäkerhet i industrin förklaras. De ingående delmomenten i säkerhetssystemens livscykel beskrivs. Krav, arbetsmetodik och beräkningsmetoder gås igenom och diskuteras.

De teoretiska momenten varvas med övningsuppgifter med fokus på SIL-bestämning, grundkonstruktion och SIL-verifiering av säkerhetskritiska instrumentfunktioner.

 

 

img-380x300-05.jpg

ATEX – KURSER

ATEX – INSTALLATIONER I RISKOMRÅDE MED EXPLOSIV ATMOSFÄR – 2 DAGAR

Av denna kurs kan du lära dig det man bör kunna för att projektera, installera, kontrollera och underhålla elektrisk och mekanisk utrustning i och för explosiv miljö.

Kurs lämplig för alla som har behov av aktuell kunskap om ATEX-installationer och hur man kan arbeta säkert i Ex-miljö. Bl.a. standarderna för elinstallation och underhåll har ändrats (och ett nytt direktiv träder i kraft 2016-04) varför många har anledning att uppdatera sina kunskaper.

Förkunskaper – Erfarenhet av elinstallationsregler i vanlig industrimiljö.

Kursinnehåll

 • Att förstå klassning av explosionsfarliga riskområden med brandfarlig vara och/eller damm
 • Tändkällor (inkl. statel) och hur man kan undvika explosioner
 • ATEX användardirektiv – arbetssäkerhet
 • ATEX produktdirektiv (nytt 2016-04) – produktsäkerhet, certifikat och tillverkardeklarationer
 • Utförande för Ex-materiel Ex b, Ex c, Ex d, Ex e, Ex fr, Ex i, Ex k, Ex m, Ex n, Ex o, Ex op, Ex p, Ex q, Ex t.
 • Egensäkra system Exi, kort om utvärdering och dokumentation (För fördjupning, se särskild kurs) 
 • Att tyda märkningen av ATEX-materiel
 • Installation, kontroll och underhåll
 • Kort om Ex i övriga världen
 • Grupparbeten

Kursen baseras främst på handböckerna från SEK, svensk elstandard, och olika föreskrifter:

 • SS-EN 60079-14 och -17:2014 om installation, kontroll och underhåll och SEK Hb 427:2009
 • Handbok 426 (med SS-EN 60079-10-1) samt SS-EN 60079-10-2 om klassning.
 • Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 95:6 (ELSÄK-FS 2016:”2”)
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 95:5 och AFS 2003:3
 • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap SRVFS 2004:7 och MSB-FS 2010:4

ATEX – ARBETSSÄKERHET OCH ANSVAR VID EXPLOSIVT RISKOMRÅDE – 1 DAG 

Under denna kurs går vi igenom vad det innebär att ansvara för verksamhet, anläggning och personal som är utsatt för risker från explosiv miljö. Vi går bl.a. igenom gällande EG-direktiv och föreskrifter (AFS, MSBFS och ELSÄK-FS) samt hur en säker arbetsmiljö kan skapas och dokumenteras så att regelverket uppfylls.

Kurs lämplig för alla som har behov av aktuell kunskap i ATEX regelverk om arbetssäkerhet.

Förkunskaper - Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • ATEX användardirektiv och föreskrifter som gäller vid brandfarlig vara och brännbart damm
 • Att förstå klassning - hur explosionsfarliga riskområden indelas
 • Kort om tändkällor (inkl. statel) och hur man kan undvika explosioner
 • Explosionsskyddsdokument
 • Grupparbete

Kursen baseras främst på EG direktiv 1999/92/EG samt lagar och föreskrifter. 

ATEX – ARBETSSÄKERHET I RISKOMRÅDE MED EXPLOSIV ATMOSFÄR – ½ DAG

Grundläggande utbildning för driftspersonal/operatörer om det som är viktigt för säkerheten när man arbetar i explosivt riskområde. Allmän kännedom om indelning av områden i zoner mm, s.k. klassning, regelverket, vem som är föreståndare för brandfarlig vara och vad den personen ansvarar för, allmänt om materiels Ex-utföranden och märkning, vad som är viktigt ur säkerhetssynpunkt för olika utföranden, vad får användas var, risker med statisk elektricitet och hur man arbetar säkert.

Kurs lämplig för alla som arbetar i riskområde med explosiv atmosfär.

Förkunskaper - Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Att förstå klassning - hur explosionsfarliga riskområden indelas och vad det innebär för risker
 • Kort om tändkällor (inkl. statel) och hur man kan undvika explosioner
 • Föreståndare för brandfarlig vara, Explosionsskyddsdokument mm
 • Övning/övningar

Kursen baseras främst på svenska lagar och föreskrifter.

 

img-380x300-03.jpg

Exi-KURS 1, 2 & 3

Exi-KURS 1 – INSTALLATION, UNDERHÅLL SAMT GRUNDER OM EGENSÄKERHET

Under denna kurs går vi igenom vad egensäkerhet är och hur installation, kontroll, underhåll och felsökning av egensäkra kretsar bör utföras.

Kurs lämplig för alla som har behov av aktuell kunskap om installationer med Exi-kretsar vid kontrollrum/styrskåp och i processområde, t.ex. el-/instrument-/automations-installatörer, underhållstekniker, arbetsledare och besiktningsmän.

Många har anledning att uppdatera sina kunskaper eftersom nya högre krav har kommit i bl.a. standarderna för elinstallation, underhåll och materiel i egensäkra kretsar.

Förkunskaper – Bekantskap med el och elektronik och vad spänning, ström, resistans och effekt är.

Kursinnehåll

 • Att förstå klassning av explosionsfarliga riskområden med brandfarlig vara och/eller damm
 • Tändkällor (inkl. statel) och hur man kan undvika explosioner
 • Egensäker apparat, enkel apparat, tillhörande apparat (barriär) och kablar
 • Egensäkra system, kort om utvärdering och dokumentation i systembeskrivning 
 • Nya krav på Exi installationer
 • Vanliga andra utföranden av Ex-materiel Ex d, Ex e, Ex m, Ex n, Ex op, Ex p, Ex q, Ex t.
 • Märkning av ATEX-materiel – vad får användas var?
 • Installation utanför (t.ex. vid styrsystem) och i riskområde, i kapslingar och i fält.
 • Kort om installationer med egensäkra och inte egensäkra fältbussar för Exi-utrustning.
  (Exempel på fältbussar i Ex är FISCO, FNICO, Foundation Fieldbus H1, Profibus PA Exi, Profibus PA Exe,, Profibus DP, Profibus DP IS och olika Ethernet-lösningar.)  
 • Kontroll och underhåll av egensäkra system, barriärer och apparater
 • Grupparbete och övning

Kursen baseras främst på standard SS-EN 60079-14:2014 om installation och SS-EN 60079-17:2014 om kontroll och underhåll. (Nästa ev. utgåva av handbok 427 från SEK, svensk elstandard.)  

Exi-KURS 2 – UTVÄRDERING & DOKUMENTATION AV ENKLA EGENSÄKRA KRETSAR – 1 DAG 

Kraven på egensäkra system och enkla apparater har höjts! Du som inte har tagit del av de senaste standardutgåvorna behöver uppdatera dig om vad som krävs idag.

Genom denna kursdel kan du skaffa dig kunskap om utvärdering och dokumentering av vanliga okomplicerade Exi-kretsar och enkla apparater.

Kurs lämplig för den som projekterar egensäkra kretsar, besiktningsmän, chefer och arbetsledare för projektörer, montörer och underhållspersonal. Många har anledning att uppdatera sina kunskaper eftersom bl.a. kraven för elinstallation, kapslingar, enkla apparater och egensäkra system har höjts med de nya standardutgåvorna.

Förkunskaper - Du behöver ha kunskap som minst motsvarar genomgången Exi-kurs 1 samt kunna funktionen hos en diod, zenerdiod, kondensator och spole. Kurserna läses med fördel i följd.

Kursinnehåll

 • Kort repetition av klassning - hur explosionsfarliga riskområden är indelade
 • Egensäker apparat, enkel apparat, tillhörande apparat (barriär) och kablar
 • Egensäkra barriärer, såväl passivt som aktivt begränsade
 • Egensäkra system. Utvärdering och dokumentation av radiella system
 • Kort om vanliga utföranden på annat Ex-materiel som ibland kombineras med egensäkra installationer: Ex d, Ex e, Ex m, Ex n, Ex op, Ex p, Ex q och Ex t.
 • Märkning av ATEX-materiel – vad får användas var?
 • Andra krav på materiel som ingår i egensäker krets utanför resp. i Ex-område.
 • Krav på installationer i riskområde och utanför (t.ex. vid styrsystem), i skåp, kapslingar och fält.
 • Hur utvärdera egensäkra fältbussar?
 • Kort om egensäkra och inte egensäkra fältbussar för Exi-utrustning.
  (Exempel på fältbussar i Ex är FISCO, FNICO, Foundation Fieldbus H1, Profibus PA Exi, Profibus PA Exe,, Profibus DP, Profibus DP IS och olika Ethernet-lösningar.)
 • Kontroll och underhåll av egensäkra system 
 • Grupparbeten och övningar

Kursen baseras främst på senaste utgåva av standarderna SS-EN 60079-0 (allmänna fordringar),
SS-EN 60079-11 (egensäkerhet), SS-EN 60079-25 (egensäkra system), SS-EN 60079-14 (installation) och
SS-EN 60079-17 (kontroll och underhåll). 

Exi-KURS 3 – UTVÄRDERING & DOKUMENTATION AV EGENSÄKRA KRETSAR – 1 DAG 

Genom denna kursdel kan du skaffa dig kunskap om utvärdering och dokumentering av enkla apparater och de flesta förekommande Exi-kretsar. De få kretsar som kräver test eller ännu djupare specialistkunskap kan du lära dig känna igen. Du får också tillfälle att öva dina färdigheter med lärarhjälp.

Kursen är också en bra uppdatering för den som har erfarenhet av att utvärdera och dokumentera egensäkra system, men som vill uppdatera sig om nyheter utan att behöva läsa igenom varje ny standardutgåva själv.

Kurs lämplig för den som projekterar varierande egensäkra kretsar, besiktningsmän, chefer och arbetsledare för projektörer, montörer och underhållspersonal. Många har anledning att uppdatera sina kunskaper eftersom bl.a. kraven för elinstallation, kapslingar, enkla apparater och egensäkra system har höjts i de nya standardutgåvorna.

Förkunskaper - Du behöver ha kunskap som minst motsvarar genomgången Exi-kurs 2, samt kunna allmän ellära och att lösa enklare matematiska ekvationer. (Bara de fyra vanliga räknesätten.) Kurserna läses med fördel i följd.

Kursinnehåll

 • Nya krav på bl.a. kapslingar, installationer, enkla apparater och egensäkra system. 
 • Egensäkra system. Snabb repetition av utvärdering och dokumentation av radiella system.
 • Utvärdering och dokumentation av system med mer än en kraftkälla med linjär karaktäristik.
 • Mer avancerad utvärdering och fall som de vanliga utvärderingsmetoderna inte tar hänsyn till.
 • Kort om egensäkra och inte egensäkra fältbussar för Exi-utrustning, t.ex. FISCO, FNICO, Profibus DP, Profibus DP IS, Profibus PA Exe, Profibus PA Exi, olika Ethernet-lösningar och Foundation Fieldbus H1.
 • Kort repetition om utvärdering av egensäkra fältbussar.
 • Grupparbete och övning.

Kursen baseras främst på de senaste utgåva av standarderna SS-EN 60079-0 (allmänna fordringar),
SS-EN 60079-11 (egensäkerhet), SS-EN 60079-25 (egensäkra system), SS-EN 60079-14 (installation) och SS-EN 60079-17 (kontroll och underhåll).

img 336x290 09

ATEX/Ex

ATEX/Ex – ATT KONSTRUERA OCH TILLVERKA PRODUKTER FÖR EX-OMRÅDE – 1 DAG 

Under denna kurs går vi igenom vad man bör tänka på vid framtagning av produkter för explosiv miljö, vid certifiering och/eller CE-deklaration av dessa samt vid tillverkning. Vi går bl.a. igenom gällande EG-direktiv och föreskrifter (AFS, MSBFS och ELSÄK-FS) samt ger en inblick om standarder inom området.

Förkunskaper - Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kurs lämplig för alla som har behov av aktuell kunskap om ATEX regelverk vad gäller Ex-produkter och tillverkning.

Kursinnehåll

 • ATEX produktdirektiv och föreskrifter som gäller vid brandfarlig vara och brännbart damm
 • Att förstå klassning - hur explosionsfarliga riskområden indelas
 • Tändkällor (inkl. statel) och hur man kan undvika explosioner
 • ATEX produktdirektiv (nytt 2016-04) – produktsäkerhet, certifikat och tillverkardeklarationer
 • Utförande för Ex-materiel Ex b, Ex c, Ex d, Ex e, Ex fr, Ex i, Ex k, Ex m, Ex n, Ex o, Ex op, Ex p, Ex q, Ex t.
 • Egensäkra system Exi, kort om utvärdering och dokumentation (För fördjupning, se särskild kurs) 
 • Märkning av ATEX-materiel 
 • Installation, kontroll och underhåll
 • Kort om Ex i övriga världen
 • Grupparbeten

Kursen baseras främst på EU-direktivet om Ex-produkter2014/34/EU, riktlinjer till hittillsvarande direktiv 94/9/EG och ATEX-standarder.  

ATEX/Ex – ATT SÄLJA PRODUKTER FÖR EXPLOSIV ATMOSFÄR – ½ TILL 1 DAG 

Under denna kursgår vi igenom sådant man bör veta vid försäljning av produkter för explosiv miljö. Vi tar upp de olika explosionsskyddande utföranden som finns, de väsentligaste standarderna och gällande EG-direktiv och föreskrifter inom området. Även Ex-krav i andra världsdelar berörs kort eftersom flera svenska maskinbyggare exporterar över hela världen.

Förkunskaper - Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kurs lämplig för alla som har behov av aktuell kunskap om ATEX/Ex för att

·         kunna ta vara på möjligheterna att sälja produkter för explosiv atmosfär genom att föreslå rätt produkt för rätt applikation,

·         ge god kundsupport och

·         undvika oförutsedda kostnader och missnöjda kunder genom att kunna de krav som ställs på Ex-leverantörer

Kursinnehåll

 • ATEX produktdirektiv (nytt 2016-04) – produktsäkerhet, certifikat och tillverkardeklarationer
 • Krav på importörer och distributörer av ATEX-materiel
 • Föreskrifter och standarder som gäller områden med brandfarlig vara och brännbart damm
 • Att förstå klassning - hur explosionsfarliga riskområden indelas
 • Utförande för Ex-materiel Ex b, Ex c, Ex d, Ex e, Ex fr, Ex i, Ex k, Ex m, Ex n, Ex o, Ex op, Ex p, Ex q, Ex t
 • Egensäkra system Exi, kort om utvärdering och dokumentation (För fördjupning, se särskild kurs) 
 • Märkning av ATEX-materiel 
 • Installation, kontroll och underhåll
 • Kort om Ex i övriga världen
 • Övning

Kursen baseras främst på standarder, föreskrifter och EU-direktivet om Ex-produkter2014/34/EU. 

Kursens mål
Målet är att du som säljer produkter för explosiv atmosfär skall kunna ta vara på de möjligheter som finns, kunna föreslå rätt produkt för rätt applikation och ge god kundsupport. 

Process Design 336x290 B

Exi – DESIGN

Exi – DESIGN AV EGENSÄKER UTRUSTNING (FÖR ELEKTRONIKKONSTRUKTÖRER) – 1 DAG 

Under denna kurs går vi igenom vad man bör tänka på vid elektronikkonstruktion av produkter där utförandeformen egensäkerhet används för hela produkten (s.k. egensäkra apparater) eller delar av produkten (s.k. tillhörande apparater).

Förkunskaper - Deltagare skall kunna konstruera motsvarande elektronikkretsar för ej Ex-miljö. De flesta standarder är på engelska varför god förståelse av engelsk teknisk text är nödvändig.

Någon/några deltagare från varje företag bör ha gått kursen ”ATEX – att konstruera och tillverka produkter för explosiv atmosfär” eller ha motsvarande kunskap.

Kurs lämplig för alla som har behov av grundläggande kunskaper om design av egensäkra utrustningar.

Kursinnehåll

 • Vad är egensäkerhet?
 • Olika kraftkällor i egensäkra kretsar
 • Kapacitanser, induktanser, piezoelektriska och genererande komponenter
 • Kretsdesign och beräkningar
 • Egensäkra system, kort om utvärdering och dokumentation (För fördjupning, se särskild kurs) 
 • Grupparbete och övning

Kursen baseras främst på standarderna SS-EN 60079-11, SS-EN 60079-0, SS-EN 60079-25 och
SS-EN 60079-14.